LỊCH THI TOEIC

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC 2018-06-30 8:15 AM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
1 TOEIC 2018-06-29 8:15 , 13:45 Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
2 TOEIC 2018-06-28 8:15 , 13:45 Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
3 TOEIC 2018-06-27 8:15 , 13:45 Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
4 TOEIC 2018-06-26 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
5 TOEIC 2018-06-25 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
6 TOEIC 2018-06-23 8:15 AM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
7 TOEIC 2018-06-22 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
8 TOEIC 2018-06-21 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
9 TOEIC 2018-06-20 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
10 TOEIC 2018-06-19 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
11 TOEIC 2018-06-18 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
12 TOEIC 2018-06-16 8:15 AM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
13 TOEIC 2018-06-15 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
14 TOEIC 2018-06-14 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
15 TOEIC 2018-06-13 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
16 TOEIC 2018-06-12 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
17 TOEIC 2018-06-11 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
18 TOEIC 2018-06-09 8:15 AM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
19 TOEIC 2018-06-08 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
20 TOEIC 2018-06-07 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
21 TOEIC 2018-06-06 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
22 TOEIC 2018-06-05 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
23 TOEIC 2018-06-04 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
24 TOEIC 2018-06-02 8:15 AM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
 
STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC 2018-06-01 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
1 TOEIC 2018-05-31 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
2 TOEIC 2018-05-31 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
3 TOEIC 2018-05-30 8:15 AM Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
4 TOEIC 2018-05-30 13g45 Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
5 TOEIC 2018-05-30 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
6 TOEIC 2018-05-30 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
7 TOEIC 2018-05-29 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
8 TOEIC 2018-05-29 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
9 TOEIC 2018-05-28 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
10 TOEIC 2018-05-28 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
11 TOEIC 2018-05-27 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
12 TOEIC 2018-05-26 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
13 TOEIC 2018-05-26 8:15 AM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
14 TOEIC 2018-05-25 8:15 AM Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
15 TOEIC 2018-05-25 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
16 TOEIC 2018-05-25 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
17 TOEIC 2018-05-24 8:15 AM Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
18 TOEIC 2018-05-24 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
19 TOEIC 2018-05-24 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
20 TOEIC 2018-05-23 8:15 AM Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
21 TOEIC 2018-05-23 13g45 Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
22 TOEIC 2018-05-23 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
23 TOEIC 2018-05-23 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
24 TOEIC 2018-05-22 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
 
STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC 2018-05-22 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
1 TOEIC 2018-05-21 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
2 TOEIC 2018-05-21 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
3 TOEIC 2018-05-20 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
4 TOEIC 2018-05-19 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
5 TOEIC 2018-05-19 8:15 AM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
6 TOEIC 2018-05-18 8:15 AM Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
7 TOEIC 2018-05-18 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
8 TOEIC 2018-05-18 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
9 TOEIC 2018-05-17 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
10 TOEIC 2018-05-17 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
11 TOEIC 2018-05-16 8:15 AM Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
12 TOEIC 2018-05-16 13g45 Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
13 TOEIC 2018-05-16 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
14 TOEIC 2018-05-16 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
15 TOEIC 2018-05-15 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
16 TOEIC 2018-05-15 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
17 TOEIC 2018-05-14 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
18 TOEIC 2018-05-14 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
19 TOEIC 2018-05-13 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
20 TOEIC 2018-05-12 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
21 TOEIC 2018-05-12 8:15 AM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
22 TOEIC 2018-05-11 8:15 AM Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
23 TOEIC 2018-05-11 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
24 TOEIC 2018-05-11 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
25 TOEIC 2018-05-10 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
26 TOEIC 2018-05-10 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
27 TOEIC 2018-05-09 8:15 AM Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
28 TOEIC 2018-05-09 13g45 Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
29 TOEIC 2018-05-09 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
30 TOEIC 2018-05-09 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
31 TOEIC 2018-05-08 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
32 TOEIC 2018-05-08 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
33 TOEIC 2018-05-07 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
34 TOEIC 2018-05-07 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Academy Hà Nội
VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
35 TOEIC 2018-05-06 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
36 TOEIC 2018-05-05 8:15 AM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
37 TOEIC 2018-05-04 8:15 AM Sau 7 ngày làm việc VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
38 TOEIC 2018-05-04 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
39 TOEIC 2018-05-04 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
40 TOEIC 2018-05-03 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
41 TOEIC 2018-05-03 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
42 TOEIC 2018-05-02 Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường) VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
43 TOEIC 2018-05-02 8:15 AM , 13:45 PM Sau 5 ngày làm việc VP IIG Việt Nam 75 Giang Văn Minh
 

Gọi 0976759122 hoặc Chat với chúng tôi để được tư vấn

Hệ thống đào tạo và cấp chứng chỉ trên toàn quốc | Khoá học nấu ăn, chế biến món ăn ngon | Chứng chỉ lái máy cẩu | Cao đẳng công nghệ ô tô tại hải phòng | Khoá học lái xe nâng | Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm | Khoá học xoa bóp bấm huyệt